Hình ảnh mẫu sản phẩm đã qua đánh bóng và xử lý hóa chất